Χειρουργική Τραυματολογία

Σύγχρονη τραυματολογία

Αποτελεί κλάδο της αρθοπαιδικής που ασχολείται με τις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος, τόσο στα οστά όσο και στα μαλακά μόρια. Σκοπός είναι η άμεση σταθεροποίηση των καταγμάτων και η αντιμετώπιση των κακώσεων των μαλακών μορίων.  Τα τελευταία έτη έχει παρουσιαστεί μεγάλη πρόοδος τόσο στα υλικά οστεοσύνθεσης όσο και στις τεχνικές. Η αντιμετώπιση βασίζεται στις σύγχρονες αρχές τις βιολογικής οστεοσύνθεσης με ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους και της πρώιμης κινητοποίησης και λειτουργικής αποκατάστασης οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται με ακρίβεια προκειμένου ο ασθενής να αποκατασταθεί αποφεύγοντας τις επιπλοκές των κακώσεων αυτών.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

    Στα ανοικτά κατάγματα (αυτά στα οποία υπάρχει επικοινωνία του καταγματικού άκρου με το εξωτερικό περιβάλλον, μέσω ενός θλαστικού τραύματος του δέρματος),  απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση με καθαρισμό του τραύματος και σταθεροποίηση του κατάγματος.
    Στα ενδαρθρικά κατάγματα (αυτά στα οποία η γραμμή του κατάγματος αφορά την επιφάνεια ενός οστού που αρθρώνεται με ένα άλλο), απαιτείται κατά το δυνατό τέλεια ανάταξη, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τριβή των οστών και η αρθρίτιδα.
    Στα ασταθή κατάγματα (αυτά στα οποία οι δυνάμεις των μυών που προσφύονται στα κατεαγόντα οστά είναι τέτοιες, που τείνουν να παρεκτοπίσουν το κάταγμα), χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση για την επίτευξη και διατήρησε της ανάταξης.

Στην συντηρητική αντιμετώπιση το κάταγμα ανατάσσεται (εφόσον είναι παρεκτοπισμένο) κλειστά, με χειρισμούς υπό τοπική ή γενική αναισθησία και ακινητοποιείται με κυκλοτερή γύψο ή νάρθηκα. Στην χειρουργική αντιμετώπιση το κάταγμα ανατάσσεται και σταθεροποιείται με τη βοήθεια υλικών οστεοσύνθεσης που είτε τοποθετούνται έξω από το δέρμα ( εξωτερική οστεοσύνθεση ) είτε τοποθετούνται πάνω στο οστούν όσο το δυνατό ατραυματικά ( ελάχιστα παρεμβατική εσωτερική οστεοσύνθεση ) είτε μέσα στον αυλό του οστού ( ενδομυελική ήλωση ). Γενικά, οι βασικές αρχές χειρουργικής αντιμετώπισης ενός κατάγματος, αφενός για την επίτευξη της πώρωσης και αφετέρου για την κατά το δυνατό γρηγορότερη λειτουργική αποκατάσταση, είναι οι εξής:

    Ανατομική ανάταξη
    Σταθερή συγκράτηση
    Διατήρηση της αιμάτωσης
    Πρόωρη κινητοποίηση, για την αποφυγή δυσκαμψίας